Calipso, teksty ze stycznia 2011 roku

8 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ca­lip­so.

Ko­muś in­ne­mu dałam szan­se, to był błąd? Czy próba uwol­nienia się od Ciebie?

Wiem ty­le, że chce się uwol­nić więza­mi in­nej osoby.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 stycznia 2011, 15:22

Nie mogę od­dychać, kiedy widzę jak na mnie pat­rzysz, nie mogę już nor­malnie fun­kcjo­nować kiedy wiem, że jes­teś obok.. Od­szedłeś, tak po prostu.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 stycznia 2011, 08:17

Człowiek, nie zda­je so­bie spra­wy z te­go, jaką jest słabą is­totą, jaką za­leżną od innych.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 stycznia 2011, 10:59

Tros­ka ste­war­dessy, nie łudźmy się to tyl­ko po­zory, to tyl­ko pra­ca i wymóg sam w so­bie. To­tal­na żena­da jeśli po­myśli się, że człowiek może już ta­ki być, dla każde­go, czys­ta chęć po­mocy, coś ta­kiego po pros­tu nie is­tnieje. A jeśli na­wet, to dlacze­go im za to płacą? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 stycznia 2011, 10:29

Af­ga­nis­tan - często pa­miątką po tam­tej ziemi jest duże pu­dełko, a w nim coś cennego..życie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 stycznia 2011, 10:16

Prob­lem w tym, że ja nie jes­tem trochę ta­jem­nicza, tyl­ko trochę bardziej. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 stycznia 2011, 21:51

Nie proś Bo­ga o to aby cię uwol­nił, czy zab­rał, proś o wybaczenie.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 stycznia 2011, 10:17

The Human

Prolog..

Af­ga­nis­tan, to ówcześnie miej­sce tu­rys­tyczne, od­wie­dzają go Po­lacy, Ame­ryka­nie oraz in­ni ludzie z zag­ra­nicy. Często pa­miątką po tam­tej ziemi jest duże pu­dełko, a w nim cos cen­ne­go, życie. Jed­nym z at­ry­butów mieszkających [...] — czytaj całość

opowiadanie • 15 stycznia 2011, 19:05

Calipso

Życie zbyt mnie zaskakuje, by być pewnym tego, co mnie spotka. Jedni mówią, że będzie jak zechce Allah, inni że jak Jezus, a ja mówię, że jak zechce życie..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Calipso

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność