Calipso, strona 2

40 tekstów – auto­rem jest Ca­lip­so.

Będąc świado­mym iż tra­cimy kon­tro­le, życie, poz­wa­lamy jed­nocześnie nasze­mu ciału, duszy, łat­wo godzić się na zmiany, będące w później­szym stop­niu bólem, cier­pieniem. To wszys­tko za sprawą jed­ne­go słowa, wy­powie­dziane­go w od­po­wied­nim czasie, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 marca 2011, 10:34

Sko­ro jes­teś ta­ka lot­na, to dlacze­go kończysz się tak blis­ko ziemi? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 marca 2011, 08:46

Ja idę tyl­ko wte­dy, kiedy mam pew­ność, że dojdę.


<myśl pod wpływem alkoholu> 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 marca 2011, 18:49

Gdy­bym mogła cofnąć czas - zro­biłabym to. Gdy­bym mogła zmienić swo­je życie - zro­biłabym to. Gdy­bym mogła przejąć całą winę na siebie - zro­biłabym to.

Gdy­byś Ty był ta­ki jak ja.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 marca 2011, 18:00

Cisza.. cię za­biję ! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 marca 2011, 18:27

Każda kres­ka ma znaczenie.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 marca 2011, 18:29

A te­raz wstań.. I nie waż się po­kazać ni­komu, że coś Cię niszczy od środka..! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 marca 2011, 19:01

Są na świecie ko­biety, do których ma się nieby­wały sza­cunek - są ni­mi wszys­tkie te, które cier­piąc pot­ra­fią doj­rzeć ból in­nych. Są również ta­kie, do których łat­wiej jest się dos­tać - to te, na które tra­cisz czas.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 marca 2011, 19:20

I na­deszły ta­kie cza­sy, kiedy dzieci rodzą dzieci.. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 marca 2011, 16:35

Za­pom­nienie w kieliszku wódki.. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 marca 2011, 20:49

Calipso

Życie zbyt mnie zaskakuje, by być pewnym tego, co mnie spotka. Jedni mówią, że będzie jak zechce Allah, inni że jak Jezus, a ja mówię, że jak zechce życie..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Calipso

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność